เกียรติศักดิ์ ครุธพุ่ม.

คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / โดย เกียรติศักดิ์ ครุธพุ่ม - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : สามคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542 - 164 หน้า

9748325318


คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์.
คณิตศาสตร์

537.5 / ก855ค 2542