วิฑูรย์ สิมะโชคดี.

111 ข้อคิดเพื่อธุรกิจที่มีคุณภาพ / โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ป่น), 2543 - 111 หน้า

9748328422


การบริหารธุรกิจ

658.4 / ว574ห