บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย = Statistical analysis for research : a step by step approach / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2543 - 512 หน้า

9746645641


วิจัย--ระเบียบวิธีทางสถิติ.
สถิติ

001.422 / บ183ส