การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2534 : โครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะพื้นที่ (IPAD) : พื้นที่แกงหอม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534. - ก-ช, 125 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 80. . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 80. .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย
โครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะพื้นที่ (IPAD)


แกงหอม (แม่ฮ่องสอน)--ภาวะเศรษฐกิจ--งานวิจัย
แกงหอม (แม่ฮ่องสอน)--ภาวะสังคม--งานวิจัย

330.9593 / ก525