การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2534 : โครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะพื้นที่ (IPAD) : พื้นที่แม่ลา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่น ๆ]. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534. - ก-ช, 161 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 82. . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 82. .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย
โครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะพื้นที่ (IPAD)


แม่ลา (แม่ฮ่องสอน)--ภาวะเศรษฐกิจ--งานวิจัย
แม่ลา (แม่ฮ่องสอน)--ภาวะสังคม--งานวิจัย

330.9593 / ก525