การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2534 : โครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะพื้นที่ (IPAD) : พื้นที่ห้วยทรายเหลือง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่น ๆ]. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534. - ก-ช, 130 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 78. . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 78. .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย
โครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะพื้นที่ (IPAD)


ห้วยทรายเหลือง (เชียงใหม่)--ภาวะเศรษฐกิจ--งานวิจัย
ห้วยทรายเหลือง (เชียงใหม่)--ภาวะสังคม--งานวิจัย

330.9593 / ก525