ประเวศน์ คิดอ่าน

การติดตามผลการศึกษาสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของชุมชนแม่คาว : การมีส่วนในการพัฒนาระหว่างชุมชนแม่คาวและมหาวิทยาลัยพายัพ / ประเวศน์ คิดอ่าน ... [และคนอื่น ๆ]. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536. - ก-จ, 73, 12, 3 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 113 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 113 .

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ งบประมาณปี 2534.


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษา--งานวิจัย--เชียงใหม่
ชุมชนแม่คาว (เชียงใหม่)--งานวิจัย
สถาบันอุดมศึกษา--บริการสังคม--งานวิจัย--เชียงใหม่

307.762 / ก452