พฤติกรรมการสื่อสาร = Communication behavior / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุง - นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540 - 3 เล่ม - เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมการสื่อสาร . - เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมการสื่อสาร .

9746148869 (ล.2)


การสื่อสาร--พฤติกรรม.
พฤติกรรมศาสตร์.

302.2 / ม246พ