สุกาญจนา แม้นมาลัย

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อบุคลากรในองค์กรที่สำเร็จการศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ = Opinions of employers towards employee graduates of the Faculty of Business Administration, Payap University / สุกาญจนา แม้นมาลัย ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543. - ก-ฌ, 98 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 166 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 166 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีงบประมาณ 2539.

9746710273


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย
มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะบริหารธุรกิจ --บัณฑิต--งานวิจัย


บัณฑิต--การจ้างงาน--งานวิจัย
ความพอใจของผู้ใช้บริการ

331.11445 / ค181