พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม - [กรุงเทพฯ] : กรม, [2536?] - 56 หน้า


กฎหมายสิ่งแวดล้อม

344.046 / พ371