ปาริชาติ สักกะทำนุ.

วิตามินซี : บทบาทในการป้องกันและรักษาโรค / ปาริชาติ สักกะทำนุ, เขียน - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2539 - 100 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดธรรมชาติบำบัดและรักษาตนเอง . - ชุดธรรมชาติบำบัดและรักษาตนเอง .

9747719355


Vitamin C.

QU210 / ป554ว 2539