นิ่วและถุงน้ำดีอักเสบ : ธรรมชาติบำบัด ปวดท้อง-ท้องอืดเรื้อรัง / อรชุน เลียววัฒนะผล, เรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 4 - กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2539 - 89 หน้า - ชุดธรรมชาติบำบัดและรักษาตนเอง . - ชุดธรรมชาติบำบัดและรักษาตนเอง .

Y44 M06 D61

9747719401


Cholelithiasis--Diet therapy.
Cholecystitis--Diet therapy.

WI755 / น672 2539