ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 - 306 หน้า

Y44 M06 D52

9743325816


การบริหารงานผลิต

658.5 / ณ318ก