เครนเวลล์-วอร์ด, เจน.

การบริหารความเครียด = Thriving on stress / เจน เครนเวลล์-วอร์ด, เขียน ; มนูญ ตนะวัฒนา, แปลและเรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สามัคคีสาร, 2539. - 217 หน้า.

Y44 M06 D42

9747485184


ความเครียดในการทำงาน
การบริหารความเครียด

658.4095 / ค749ก 2539