ดนัย เทียนพุฒ.

ธุรกิจและคนในยุคอินเตอร์เน็ต = e-Business & HR / ดนัย เทียนพุฒ, ชูเกียรติ ประทีปทอง, รินา ปีตาสัย - พิมพ์ครั้งที่ 1 - [กรุงเทพฯ] : โครงการ Human Capital, 2543 - 143 หน้า : ภาพประกอบ - โครงการ Human capital ; เล่มที่ 1 . - โครงการ Human capital ; เล่มที่ 1 .

Y44 M07 D56

9743340319


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดการธุรกิจ

658 / ด123ธ