อนุสรณ์ สรพรหม.

คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / โดย อนุสรณ์ สรพรหม - กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2543 - 246 หน้า

Y44 M08 D71

9743890386


คณิตเศรษฐศาสตร์

330.0151 / อ231ค