การบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการและการงบประมาณ = Managerial cost accounting and budgeting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 3 - นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542 - 75 หน้า - แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการและการงบประมาณ . - แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการและการงบประมาณ .

Y44 M06 D54

9746427229


การบัญชีต้นทุน--แบบฝึกหัด.
งบประมาณ--แบบฝึกหัด.

657.42076 / ม246ก 2542