ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

คู่มือตัดตัวเลือกข้อสอบคณิตศาสตร์ ม. ต้น / ดำรงค์ ทิพย์โยธา - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 - 324 หน้า - คณิตศาสตร์ปรนัย ; เล่มที่ 9 . - คณิตศาสตร์ปรนัย ; เล่มที่ 9 .

Y44 M08 D71

9746345923


คณิตศาสตร์.

510 / ด493ค