ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์.

การประชุมอย่างสร้างสรรค์ / ผู้เขียน, ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, 2543 - 82 หน้า

Y44 M07 D53

9748596087


การประชุม

658.456 / ช432ก