จิตรภณ ชีรนรวนิชย์.

เทคนิคการเป็นเลขานุการ : การเลขานุการ 2 / เรียบเรียงโดย จิตรภณ ชีรนรวนิชย์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2542 - 128 หน้า : ภาพประกอบ

ชื่อเรื่องบนปก: เทคนิคการเป็นเลขานุการ

Y44 M07 D53

9746953079


เลขานุการ

651.374 / จ447ท