บทเพลงเพื่อชีวิต. - กรุงเทพฯ : องค์การอมตธรรมเพื่อชีวิต, 2539. - 368 หน้า.

Y44 M06 D92


ไบเบิล. พันธสัญญาเดิม. สดุดี

223.2 / บ126