โคยาม่า, โคสุเกะ.

ตามรอยพระบาทพระเยซู / โดย โคสุเกะ โคยาม่า. - เชียงใหม่ : หน่วยผลิตตำราศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสตธรรม แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2517. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).

Y44 M06 D92


พระเยซูคริสต์


เทววิทยา.
พระเจ้า.

230 / ค959ต