การวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน = Mass communication planning and management / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 9 - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2541? - 2 เล่ม : แผนที่, แผนภูมิ - เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน . - เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน .

Y44 M06 D43

9746118889 (ล.2)


สื่อมวลชน--การวางแผน.
สื่อมวลชน--การจัดการ.

302.23 / ม246ก 2542