สุขสิรี เจษฎาพรชัย.

คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี. เล่ม 2 / เรียบเรียง, สุขสิรี เจษฎาพรชัย - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2543?] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ

Y44 M06 D54

9743467785


สินค้าคงคลัง.
การบัญชี
การบัญชีต้นทุน

657 / ส743ค