ผดุง อารยะวิญญู.

การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ /ผู้แต่ง, ผดุง อารยะวิญญู. - ฉบับปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2542 - 322 หน้า.

Y44 M07 D00

9745970514


การศึกษาของเด็ก.
เด็กพิการ.

371.91 / ผ179ก 2542