ปรัชญา ไทยกล้า.

เทคนิควางแผนภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง / ปรัชญา ไทยกล้า - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544 - 189 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1แผ่น

Y44 M08 D54

9745342742


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การวางแผนภาษี

336.246 / ป431ท