ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 30, ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 16-17 มกราคม 2542 / สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย - [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2542- - 263 หน้า : ภาพประกอบ.

Y44 M07 D00

9748291715