มาริสา เรือนวิโน.

คำอุปมาของพระเยซูเรื่องการให้อภัย จาก มัทธิว. 18:21-35 / โดย มาริสา เรือนวิโน - 2529 - 5, 83 หน้า

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2529


มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์.


พระเยซูคริสต์--คำอุปมา.
ไบเบิล. พันธสัญญาใหม่. มัทธิว 18:21-35--การอธิบายความ

226.207 / ม476ค 2529