ราชสัมภารากร, พระยา (เลื่อน สุรนันท์)

โคลงนิราศระยะทางเมืองนครเชียงใหม่ / ผู้ประพันธ์, พระยาราชสัมภารากร (เลื่อน สุรนันท์) ; บูรณาการและจัดทำคำอธิบาย, สนั่น ธรรมธิ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 - 57 หน้า

Y44 M08 D11

9746573446


นิราศ


เชียงใหม่--ความเป็นอยู่และประเพณี.

895.911 / ร429ค