เฟนเบิร์ก, มอร์ติเมอร์.

หลักจิตวิทยาการบริหาร = Effective psychology for managers / มอร์ติเมอร์ เฟนเบิร์ก ; กอปรเชษฐ ตยัคคานนท์, แปล - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : เปลวอักษร, [2544?] - 256 หน้า

Y44 M08 D56

9748949559


นักบริหาร.
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

658.409 / ฟ581ห