จรินทร์พร พิเชฐกุลบดี.

การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Decision making purchase for cars in Chiang Mai Municipality / จรินทร์พร พิเชฐกุลบดี - 2542 - ก-ญ, 96 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542

Y44 M08 D99


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


รถยนต์นั่งส่วนบุคคล--การเลือกซื้อ--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง

658.8342 / จ166ก