สัญญาลักษณ์ อัครวงษ์.

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลในการเลือกร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing factors that had an effect on choosing the drug stores of the consumers in Muang District, Chiang Mai Province / สัญญาลักษณ์ อัครวงษ์ - 2543 - ก-ญ, 82 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543

Y44 M08 D99


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


ร้านขายยา--การเลือกใช้บริการ--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
ปัจจัยทางการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี

658.8342 / ส558ป