อาภัสรา ภู่ประเสริฐ.

การศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยจูงใจในการบริโภคอาหารมังสวิรัติของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The study of behavior and persuasive factors relating to vegetarian food consumption in Muang District, Chiang Mai / อาภัสรา ภู่ประเสริฐ - 2544 - ก-ซ, 37 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544

Y44 M08 D99


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
อาหารมังสวิรัติ--การเลือกซื้อ--งานวิจัย.--เชียงใหม่--อำเภอเมือง

658.8342 / อ633ก