สืบพงศ์ เพ็ชร์ทองคำ.

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซี้อรถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The study of consumer behavior and marketing mixed factor that effect on 1 ton truck purchasing in Amphur Muang, Chiang Mai / สืบพงศ์ เพ็ชร์ทองคำ - 2543 - ก-ญ, 57 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543

Y44 M08 D99


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


รถยนต์กระบะ--การเลือกซื้อ--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
ปัจจัยทางการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี

658.8342 / ส736ก