สมนึก วันดี.

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อรองเท้าแฟชั่นสตรีของนักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The marketing mixed factors that influence on stylish female shoes purchasing of the female college students in Amphur Muang, Chiang Mai area / สมนึก วันดี - 2543 - ก-ญ, 45 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543

Y44 M08 D99


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


นักศึกษา--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
รองเท้าแฟชั่นสตรี--การเลือกซื้อ--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
ปัจจัยทางการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี

658.8342 / ส253ป