สิทธิโชค ชวพันธุ์.

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัฑณ์อาหารเสริมและวิตามินของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors which affect the decision in purchasing supplementary nutrition and vitamins of consumers in Muang District, Chiang Mai / สิทธิโชค ชวพันธุ์ - 2543 - ก-ฎ, 89 หน้า : ภาพประกอบ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543

Y44 M08 D99


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและวิตามิน--การเลือกซื้อซื้อ--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
ปัจจัยทางการตลาด

658.8342 / ส722ป