ธนิดา ธนัญชยานนท์.

การศึกษามูลค่าผลตอบแทนของพนักงานที่ได้รับจากโครงการลาออกก่อนเกษียณอายุขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย = A study compensation of Telephone Organization of Thailand's employees that participate in the early retirement program / ธนิดา ธนัญชยานนท์ - 2544 - ก-ฐ, 73 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544

Y44 M08 D99


องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย--พนักงาน--ผลตอบแทน.
มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
โครงการลาออกก่อนเกษียณอายุ--ผลตอบแทน.

331.252 / ธ261ก