ดิเรก ชุณวงษ์.

พฤติกรรมการใช้บริการคลินิครักษาสิว-ฝ้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The behavior of people using beauty clinic in Amphur Muang, Chiang Mai / ดิเรก ชุณวงษ์ - 2544 - ก-ซ, 47, [6] หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544

Y44 M08 D99


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


คลินิกรักษาสิว-ฝ้า--พฤติกรรมผู้บริโภค--เชียงใหม่--อำเภอเมือง.
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง

658.8342 / ด554พ