ศิริกุล วิบุลสันติ.

ทัศนคติของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลต่อระบบโปรแกรมของบริษัท พี.เอส.โซลูชั่น (1996) จำกัด = Vision of hospital control using the P.S. Solution (1996) Company Computer Program System / ศิริกุล วิบุลสันติ - 2543 - ก-ญ, 69 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543

Y44 M08 D99


บริษัท พี.เอส. โซลูชั่น (1996)--โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


โรงพยาบาล--โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์--ทัศนคติ.
โปรแกรมคอมพิวเตอร์.

362.110285 / ศ448ท