กนกวรรณ พรหมเทพ.

ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของสุภาพสตรีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors effecting cosmetics buying decision of women in Mueng District, Chiangmai / กนกวรรณ พรหมเทพ - 2543 - ก-ซ, 65 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543

Y44 M08 D99


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


เครื่องสำอาง--การเลือกซื้อ--เชียงใหม่--อำเภอเมือง.
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
สตรี--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง

658.8342 / ก125ป