ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์.

ผู้นำท้องถิ่นอีสานกับเครือข่ายความสัมพันธ์ : กรณีศึกษาสมาชิกสภาเทศบาล / ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [2536?] - 10,51 หน้า : แผนภูมิ

รายงานประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2536 เรื่อง ปัญหาท้าทายของสังคมไทย : ใครจะได้อะไร อย่างไร?, 10-11 ธันวาคม 2536 โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี

Y44 M08 D00


ผู้นำชุมชน--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สมาชิกสภาเทศบาล--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผู้นำทางการเมือง--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--การเมืองและการปกครอง