พิมพ์จันทร์ ไชยกัณฑา

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ = The opinions of selected factors affecting to academic achivement among nurse students of McCormick Faculty of Nursing, Payap University / นักวิจัย, พิมพ์จันทร์ ไชยกัณฑา, วราภรณ์ สระมัจฉา, วัลลภา สว่างแจ้ง. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543. - ก-ฎ, 71 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 162 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 162 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2540.


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย
มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค --นักศึกษา--งานวิจัย


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--งานวิจัย

610.730711 / พ715ค

WY20.5 / พ715ค 2543