ทนง โพธิ์อ่าน 10 ปี แห่งการสูญหาย / บรรณาธิการ, บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 2544. - 132 หน้า : ภาพประกอบ.

Y44 M09 D41


ทนง โพธิ์อ่าน


ผู้นำแรงงาน--ไทย
สหภาพแรงงาน

923.31593 / ท113