รายงานการสำรวจภาวะการก่อสร้าง ... จังหวัดเชียงใหม่ = Report of the ... construction survey Changwat Chiangmai / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ - เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2542- - เล่ม

ห้องสมุดมี: 2542

Y44 M09 D00

9742385211 (42)


การก่อสร้าง--สถิติ.--เชียงใหม่
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง--สถิติ.--เชียงใหม่

690.09593 / ส691ร ช.ม.