กิติ ตยัคคานนท์.

เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ / โดย กิติ ตยัคคานนท์ - พิมพ์ครั้งที่ 9 - กรุงเทพฯ : บัตเตอร์ฟลาย, 2535 - 237 หน้า

9748555976


การบริหาร
ผู้นำ

658.4 / ก676ท 2535