ปรารมภ์ นพคุณ.

เทคนิคงานเลขานุการ = Secretarial techniques / ผู้เรียบเรียง, ปรารมภ์ นพคุณ - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : ศูนย์เอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2543 - 113 หน้า

Y44 M10 D53


เลขานุการ

651.3741 / ป453ท 2543