วิสัยทัศน์ ธนินท์ เจียรวนนท์ / อภิวัฒน์ วรรณกร, รวบรวม - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2544 - 127 หน้า

Y44 M10 D56

9743223177


ธนินท์ เจียรวนนท์.


บริษัทเจริญโภคภัณฑ์.


ความสำเร็จทางธุรกิจ

650.1 / ว776 2544