งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี.

วิธิอ่านคู่มือภาษาอังกฤษประจำเครื่อง = How to read manuals written in English / โดย งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ป่น), 2542 - 118 หน้า

Y44 M10 D12

9748324966


ภาษาอังกฤษ--การอ่าน
ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์

428.24 / ง337ว 2542