สตรีกับการจัดการด้านชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น = Women and local & cultural management / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ. - เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2544. - 17, 139 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

ความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกท้องถิ่น -- รัฐและชุมชนในการอนุรักษ์โบราณสถาน -- ชุมชนกับการเก็บรักษาเรือนพื้นถิ่น -- โลกาภิวัตน์กับการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น -- การสงวนรักษาเรือนไม้โบราณ เรือนชนบทฯ -- เรือนกาแลในยุคบริโภคนิยม-วัตถุนิยาม -- การอนุรักษ์เมืองกับการฟื้นฟูจิตวิญญาณของชุมชน -- บทบาทผู้หญิงในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน -- การอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกับการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง.

Y44 M10 D41

9748532186


วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
สตรี--ไทย (ภาคเหนือ)


ไทย (ภาคเหนือ)--โบราณสถาน

306.09593 / ส165