กรณีศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทย : การตลาด / ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2535 - 372 หน้า : ภาพประกอบ


การตลาด
การจัดการธุรกิจ

658.8 / ม246ก 2535